Щенки от Ginkouhime
Щенки от Kuromitsu No Musashi Go Hokkai Kuromitsusou [10]Щенки от Terra Astreya Akira Ichiro [1]
Щенки от Akatsuki Momohime [6]Щенки от Demishstar Shinko Romi [6]
Щенки от Terra Astreya Wabi Hikari [5]Щенки от Terra Astreya Benihanakomachi [1]
Щенки от Terra Astreya Genki Musume [2]Щенки от Ginkouhime [1]
Щенки от Toyokhara Shiba Hito Benitora [0]Щенки от Terra Astreya Getsumei [0]
Щенки от Terra Astreya Ijiri No Benihime [0]