Kuromitsu No Musashi Go Hokkai Kuromitsusou

Kuromitsu No Musashi Go Hokkai Kuromitsusou [20]Terra Astreya Akira Ichiro [37]Akatsuki Momohime [20]
Demishstar Shinko Romi [12]Terra Astreya Wabi Hikari [21]Toyokhara Shiba Hito Benitora [14]
Terra Astreya Ijiri No Benihime [16]Terra Astreya Genki Musume [0]