Terra Astreya Akira Ichiro

Kuromitsu No Musashi Go Hokkai Kuromitsusou [20]Terra Astreya Akira Ichiro [37]Akatsuki Momohime [20]
Demishstar Shinko Romi [12]Terra Astreya Wabi Hikari [21]Toyokhara Shiba Hito Benitora [13]
Terra Astreya Miyuri [6]Terra Astreya Ijiri No Benihime [15]Terra Astreya Erikomachi [9]