Terra Astreya Wabi Hikari

Kuromitsu No Musashi Go Hokkai Kuromitsusou [20]Terra Astreya Akira Ichiro [31]Akatsuki Momohime [20]
Demishstar Shinko Romi [12]Terra Astreya Wabi Hikari [18]Terra Astreya Erikomachi [0]