Toyokhara Shiba Hito Benitora

Kuromitsu No Musashi Go Hokkai Kuromitsusou [20]Terra Astreya Akira Ichiro [38]Akatsuki Momohime [20]
Demishstar Shinko Romi [12]Terra Astreya Wabi Hikari [21]Toyokhara Shiba Hito Benitora [13]
Terra Astreya Miyuri [6]Terra Astreya Erikomachi [9]