Д.Р: 23.06.2019. Литера "П"(щенков на продажу нет)Toyokhara Shiba Hito Benitora (Хито)

Юный Чемпион России
Юный Чемпион РКФ
 &Demishstar Shinko Romi
 
Юный Чемпион России
Чемпион России
Чемпион РКФ
 
Категория: Щенки от Demishstar Shinko Romi 
Просмотров: 17  


Щенки от Kuromitsu No Musashi Go Hokkai Kuromitsusou [6]Щенки от Akatsuki Momohime [3]
Щенки от Demishstar Shinko Romi [4]Щенки от Terra Astreya Akira Ichiro [1]
Щенки от Terra Astreya Wabi Hikari [2]Щенки от Terra Astreya Benihanakomachi [1]
Щенки от Terra Astreya Genki Musume [2]Щенки от Ginkouhime [1]
Щенки от Toyokhara Shiba Hito Benitora [1]Щенки от Terra Astreya Ijiri No Benihime [0]